Welkom

Op deze site treft de docent voortgezet onderwijs havo/vwo informatie over de mogelijkheden om in de lessen van 3 havo en 3 vwo te differentiëren.

Onder Algemeen leest u de vragen die scholen hebben over het inrichten van het derde leerjaar en de plannen die daaruit zijn voortgekomen voor het maken van gedifferentieerde programma’s voor de keuzevakken.
Onder Vakinhouden vindt u voor de keuzevakken gedifferentieerde programma’s die door SLO ontwikkeld zijn. Het betreft hier lesmaterialen die naar eigen inzicht kunnen worden aangepast, uitgebreid of ingeperkt. Er staan programma’s voor de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde, aardrijkskunde, economie, Duits en Frans.
Onder Toetsen vindt u voor de genoemde vakken voorbeelden van gedifferentieerde toetsen.
Bij differentiatie gaat het niet alleen om onderscheid aan te brengen in de programma’s voor leerlingen die het vak wel of niet denken te gaan kiezen, maar ook om verschil in didactiek. Onder Didactiek leest u de uitwerkingen met mogelijkheden tot didactische differentiatie. Ook is er de mogelijkheid om beelden te bekijken van lessen op de pilotscholen waarin differentiatie plaats vindt.

Er zijn 11 scholen die ervaringen hebben opgedaan met Differentiatie 3 h/v. Onder Organisatie leest u over de twee organisatiemodellen die beproefd zijn. Een model waarbij de leerlingen na de voorlopige profielkeuze opnieuw geclusterd worden in groepen van leerlingen die het vak wel gaan kiezen of hierover nog aarzelen en die dit niet willen doen (homogene groepen) en een tweede model waarbij de differentiatie binnen de eigen klas plaatsvindt (heterogene groepen).
De evaluatie en bevindingen van scholen die al gewerkt hebben met de gedifferentieerde programma’s en didactiek en met één van de twee organisatiemiddelen is te lezen onder Pilots.