Wiskunde
SLO heeft gedifferentieerde lesprogramma's voor wiskunde ontwikkeld. Er zijn programma's voor de havoleerlingen die het vak wiskunde B gaan kiezen en voor leerlingen die wiskunde A gaan kiezen. Hetzelfde geldt voor vwo. De programma's zijn samengesteld rond drie verschillende lesmethodes wiskunde voor de onderbouw en er is aanvullend materiaal beschikbaar. Afhankelijk van de gebruikte methode op de eigen school, kan het programma bij die methode als leidraad worden genomen. De programma's zijn gemaakt rond drie hoofdstukken, dus ongeveer 12 weken.

Uitgangspunt bij de gedifferentieerde lesprogramma’s is om leerlingen een goed beeld te geven van wat wiskunde B of A is en hoe wiskunde wordt vormgegeven in de tweede fase. Er worden verschillende accenten gelegd in de wiskundeonderwerpen en vaardigheden, zodat het beter aansluit bij hun voorlopige profielkeuze. De leerlingen worden daardoor meer op hun eigen niveau aangesproken en werken hopelijk  met meer plezier aan de stof.

Accenten in de programma's voor wiskunde B

Algebraïsche vaardigheden
In de tweede fase wordt bij het vak wiskunde B veelvuldig een beroep gedaan op algebraïsche vaardigheden. Aan het einde van de derde klas wordt van de leerling verwacht dat er met snelheid en parate kennis gewerkt kan worden met variabelen en formules. In het gedifferentieerde programma wordt hier aandacht aan besteed. Door gebruik te maken van aanvullend materiaal kan verdieping optreden van de al aanwezige vaardigheden.

Meetkunde, redeneren en bewijzen
In de gedifferentieerde programma's van wiskunde B wordt er accent gelegd op de (vlakke) meetkunde, omdat dit goed aansluit bij de tweede fase en een duidelijk verschil aangeeft met wiskunde A. Voor havo gaat het vooral om het werken in ruimtelijke figuren, maar bij vwo komt ook het redeneren in het platte vlak aan de orde.

Accenten in de programma's voor wiskunde A

Rekenen en algebra
De algebraïsche vaardigheden voor leerlingen die wiskunde A gaan kiezen vereisen zeker aandacht. De nadruk zal echter liggen op toepassingsgerichte, contextgebonden algebra in plaats van op abstracte en formele algebra.
Bij wiskunde A wordt verder een accent gelegd op rekenvaardigheden, waarbij ook toepassingsgerichte opgaven een rol spelen. Dit zijn ook vaardigheden waar een havoleerling die geen wiskunde wil kiezen in de tweede fase baat bij heeft.

Tellen en kansrekening
Bij wiskunde A in de tweede fase spelen tellen, statistiek en kansrekening een grote rol. In het gedifferentieerde programma wordt aandacht besteed aan deze onderwerpen, zodat de leerling een beeld krijgt van de tweede fase stof en van zijn/haar eigen prestaties op deze onderdelen.

Voor nadere informatie over organisatorische zaken kunt u terecht bij Frederik Oorschot.

Downloads

Kies jij wiskunde?
Omschrijving Download
Lesmateriaal wiskunde A havo

Docentenhandleiding wiskunde havo

Voorbeeldprogramma’s wiskunde 3 havo

Docentenhandleiding wiskunde 3 vwo